Reklamační řád

Tento reklamační řád se řídí platnými zákony.

Zboží je kupujícímu dodáváno spolu s dokladem o prodeji, který zároveň slouží k uplatnění případné reklamace.

Záruka se vztahuje na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje zejména na vady zboží způsobené nepřiměřeným zacházením kupujícího či třetí osoby, vady vzniklé dopravou, nesprávným skladováním, vady způsobené neodvratnou událostí (např. živelnou událostí), na zboží mechanicky poškozené, na opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku. Záruční doba je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné kvality a druhu. V ostatních případech má kupující nárok na opravu či doplnění.

Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem eshop.unikont.cz reklamovatelná vada, kupující má možnost uplatnit reklamaci na emailové adrese eshop@unikont.cz nebo písemně na adrese prodávajícího. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, email, číslo dokladu o prodeji, popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Prodávající po obdržení oznámení o závadách informuje kupujícího emailem o následném postupu, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit. Kupující předloží zboží k reklamaci nejlépe v originálním obalu spolu s dokladem o prodeji. V případě, že kupující již nemá originální obal k dispozici, je povinen zajistit na vlastní náklady jiný vhodný obal, vyhovující nárokům bezpečné přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě může dojít k jeho poškození a následnému zamítnutí reklamace. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě.

Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží kupujícímu. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Je-li balík poškozen, je kupující povinen si zboží zkontrolovat hned před dopravcem. V případě poškození zboží je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamaci a zboží nepřevzít. O případném poškození zboží během přepravy, které kupující zjistil až po převzetí balíku, který nebyl zjevně poškozen, je pak kupující povinen neprodleně písemně informovat jak přepravce, tak prodávajícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Zboží je při přepravě pojištěno, případnou reklamaci řeší s kupujícím přímo přepravce. Posouzení oprávněnosti reklamace provede přepravce po domluvě s kupujícím přímo v místě dodání zboží kupujícímu, zboží musí být ponecháno v kompletním přepravním obalu (včetně výplně,..).